Retinopati

Förklaring/Sjukdomsförlopp

Retinopati är ett samlingsbegrepp för olika former av förändringar/skador eller sjukdomar som avser ögats näthinna.

Ofta är det problem med blodtillförseln som orsakar retinopati. Bland orsaker till retinopati hos människor finns t.ex. diabetes, exponering av näthinnan för mycket starkt solljus, biverkningar vid medicinering, förträngningar i artärer eller vener, anemi, osv.

Chinese Crested Dog har en “egen” variant av retinopati, pigmentös chorioretinopati.

SKK delar upp retinopatier i fyra olika diagnoser;

– Retinopati, ärftlig

– Retinopati, ärftlighet kan för närvarande ej bedömas

– Retinopati, genetisk betydelse okänd

– Retinopati, ej ärftlig

Behandling/Medicinering

Behandlingen beror på den underliggande orsaken till retinopatin. Inte alla former går att behandla.

Arvsgång

Eftersom retinopati är ett samlingsbegrepp för ett flertal olika möjliga förändringar i näthinnan kan arvsgången ej fastställas generellt.

Många åkommor nedärvs autosomalt enkelt recessivt, vilket innebär att båda föräldrarna måste vara antingen anlagsbärare eller ha åkomman för att tillståndet skall uppkomma hos avkomman.

Detektion

Retinopati diagnostiseras genom ögonlysning. Eftersom chinese crested dog uppvisat färgskiftningar i näthinnorna som kan göra dem svårbedömda kan det vara värdefullt att ögonlysa hos mer än en veterinär om hunden får den här diagnosen.

Avelsrekommendation

Omlysning efter ½-1 år (eller enligt veterinärens rekommendation).

Uppfödaransvaret innebär att planera sin avel för rasens bästa, iaktta försiktighet vid planering av avel och inte göra så kallade ”riskkombinationer”, det vill säga inte upprepa kombination som gett retinopati och inte heller para individer med varandra som var för sig gett avkomma med retinopati.

Samt att följa SKK:s grundregler ”..till avel endast använda hundar som är friska, dvs inte uppvisar tecken på sjukdom eller funktionshinder och inte heller har eller uppvisar tecken på genetisk belastning som innebär ökad risk för att avkomman skall uppvisa tecken på sjukdom eller funktionshinder”.

Eftersom retinopati är ett samlingsbegrepp är det svårt att ha korrekta generella avelsrekommendationer. Affekterad hund ska dock aldrig användas i avel.

Scroll to top