Avelsrekommendationer och avelspolicy

CCCs avelsrekommendationer 

CCC är inte ett kontrollerande eller styrande organ utan en förening som utformar avelsrekommendationer efter rasens nuvarande hälsostatus. Avelsrekommendationerna fungerar som vägledning för uppfödare, hanhundsägare och valpköpare.  

Listan är uppdelad i ska och bör. Rasklubben rekommenderar att alla kullar ska uppfylla ska-kraven men önskemålet är att även bör-kraven uppfylls. 

 • Båda föräldrarna ska ha uppnått en ålder av lägst 18 månader vid parningstillfället. 
 • Båda föräldradjuren ska vara ögonlysta vid tidigast 18 månaders ålder och intyget får ej vara äldre än ett (1) år vid parningstillfället. 
 • Båda föräldradjuren ska ha känd DNA-status för Primär LinsLuxation (PLL). 
 • Inavelsgraden bör inte överstiga 6,25 % i enskild kull. (Visas som 6,3 % i Avelsdata.)
 • Vi bör känna till DNA-statusen för prcd-PRA. 
 • Vi bör känna till patellastatusen för båda föräldradjuren och undersökningen ska ej göras tidigare än vid 12 månaders ålder. I övrigt gäller att följa aktuella rekommendationer för diagnosen. 

Under 2023 har rasklubben valt att lägga till en rekommendation gällande hjärta. Det är önskvärt att veterinär lyssnar på hundens hjärta med stetoskop (så kallad auskultation) inför avel. Läs mer här: https://www.ccclub.se/avel-halsa/halsofragor/hjarta/

För att få stå med på rasklubbens uppfödarlista så ska uppfödarnas samtliga kullar uppfylla ska-kraven. 

För att få valphänvisning på enskild kull så måste kullen uppfylla ska-kraven. 

Utöver detta är alla uppfödare skyldiga att känna till och följa klubbens Avelspolicy som du hittar längre ner på sidan. 

DNA-status och vidare avel 

 • Clear by default (CBD): Fri genom föräldrarna innebär att hunden per automatik är fri från specifik sjukdom eftersom föräldradjuren eller generationer bakåt är testade ”fria”/”clear” sedan tidigare. (Det rekommenderas dock att hund som är tredje generationens CBD testas med individuellt test för att säkerställa att resultatet stämmer och minska felmarginaler. I CCC DNA-lista gäller att tredje generationen måste testas med eget test.) 
 • Individ som är testad ”fri” eller ”clear by default” (CBD) får gå vidare i avel med annan individ som är fri/CBD. 
 • Individ som är testad ”anlagsbärare”/”carrier” får enbart gå i avel med individ som är ”fri”/”CBD”. 
 • Individ med testresultat ”genetiskt affekterad”/”affected” får inte under några omständigheter användas i avel (SKK:s grundregler 2:2). 

Förtydligande till CCC avelsrekommendationer 

Det är upp till varje uppfödare och ägare, som lånar ut sin/sina hundar till avel, att informera köpare eller tikägare om eventuell sjukdom samt allvarlig och påverkbar fysisk eller psykisk brist hos föräldradjuren. Till SKK:s köpeavtal finns en särskild bilaga som kan bifogas köpekontraktet för information. Köpare och/eller tikägare har även undersökningsplikt. 

Uppfödare och/eller ägare av avelsdjur ansvarar alltid, under alla omständigheter, för de beslut dessa tar i sin avel och för de valpar som föds upp från de valda föräldradjuren samt information om dessa. 

Välkomna att kontakta CCC Avelskommitté vid eventuella funderingar: avelsrad@ccclub.se 

CCC avelspolicy 

Här presenterar vi CCC:s gemensamma värde- och tankegrund. Dessa är våra gemensamt uttalade ståndpunkter som ska tjäna som ramar i avelsarbetet för uppfödare och de hanhundsägare som lånar ut sina hanar till avel. 

CCC uppmanar uppfödare och handhundsägare av rasen att… 

 • …samverka för rasens bästa 
 • …aktivt medverka till insamlande av fakta via hälso-undersökningar, enkäter och liknande 
 • …uppmuntra valpköpare att delta i hälsoundersökningar, enkäter och liknande 
 • …aktivt medverka till att bevara rasens genetiska mångfald till eftervärlden 
 • …aktivt medverka till att motverka inavel och dess effekter på hundens hälsa och välbefinnande 
 • …inte använda för unga individer i avel 
 • …endast använda mentalt, funktionellt och exteriört rastypiska hundar i avel 
 • …undvika extremavel

Lagar och förordningar  

Som uppfödare och hanhundsägare finns också en skyldighet att följa lagar och förordningar och alla de riktlinjer som finns inom SKK-organisationen och rasklubben. Dessa är: 

 • Europarådets konvention till skydd för sällskapsdjur 
 • Djurskyddslagen med regler och förordningar 
 • SKK:s grundregler 
 • SKK:s avelspolicy 
 • Rasklubbens RAS-dokument med dess specifika formuleringar rörande avel
Scroll to top