Hur det började 1990-1999

1990 den 3 november ägde upptaktsmötet för CCC´s bildande rum, en interims-styrelse tillsattes.

1991 den 6 januari hålls klubbens första ordinarie årsmöte och styrelsen fick följade sammansättning: Ordf. Lars Hellström, vice ordf. Kenneth Edh, sekr. Lisbeth Lindqvist kassör Gunilla Bogren ledamöter var Ole Minde, Gunilla Strömbäck och Bibi Stäveby. Medlemsantalet var 91 personer. Ordförande skrev i sina rader i Årsbok -91 så här: …”Tyvärr måste jag konstatera att “de vanliga” kinesägarnas glädje inte i samma utsträckning delas av rasens uppfödare. På så sätt måste man tolka det faktum att ungefär hälften av uppfödarna valt att stå utanför…”
Ett raskompendium framställdes under året. (Tyvärr finns det idag inga anteckningar hos SKK att kompendiet blivit granskat och godkänt och det kan vara detta som är grunden till att vissa delar av standardtexten blev felaktigt publicerad).
Klubbens första utställning hölls den 1 juni i Fjärås och dömde gjorde Mrs Sandy Steward. BIR blev den nakna tiken Toppless Alma Coughan äg. Carina Holmberg. BIM blev den nakna hanen Ch Keshar´s Black Gong Way Bing äg. Per Nielsen, Norge.
Klubbens ekonomi såg efter första verksamhetsåret bra ut, årets vinst var + 7378,72 och intäkterna från utställningsverksamheten det året var 6214,07 några kostnader för utställningsverksamheten finns inte upptagna i resultaträkningen för året.
Det mycket vackra klubbmärket som finns på vänster sida i början av denna artikel ritas av Berit Eriksson och antas som CCC´s officiella klubblogo.

1992 hölls klubbens andra ordinarie årsmöte den 26 mars och vad verksamheten under det året skulle innehålla vet jag inte eftersom det inte fanns någon verksamhetsplan utskriven till årsmötet.
Redan 23 augusti var det dags för klubbens första extra årsmöte. 57 av klubbens då 95 medlemmar begärde ett extra årsmötet då de var missnöjda med styrelsen och dess arbete. Frågor som skulle behandlas på det extra årsmötet var: Val av ny ordförande och val av ny styrelse. Enligt röstlängden från det extra årsmötet är det 48 röstberättigade medlemmar som deltar. Från SSD deltar Bengt Johansson som också är mötesordförande. Det extra årsmötet valde till ny ordförande Kenneth Edh.
Efter konstitution hade styrelsen följande utseende: vice ordf. Jan Törnblom, sekr. Hanna-Lena Malmborg, kassör Kjell Victorin ledamöter: Gunilla Agronius, Astrid Lofs och Albinette Drago. I Årsbok – 92 kan vi i ordförandes rader läsa följande: …”1992 har varit ett händelserikt år i klubbens historia då ju styrelsen byttes ut under pågående verksamhetsår. Detta förfarande är varken lätt för den avgående eller den nyvalda styrelsen…”
Specialen 1992 hölls i Falkenberg och det var Henrik Johansson som dömde. BIR blev den här gången nakna hanen Ch Kojak Kordonblue äg. Tove & Lasse Hellström. BIM blev en naken tik, Keshar´s China Girl äg. Bibi Stäveby.
Ekonomin i klubben var under 1992 mycket bra. Årets resultat blev + 10180,23 och intäkterna för utställningen var 5630,60 och inte heller det här året finns några kostnader upptagna för utställningen.

1993 års ordinarie årsmöte ägde rum den 25 april i Västerås. Styrelsen behöll i stort sett samma ledamöter men sekreterarposten sköts nu av Susanne Båvner.
Ordf. skriver i avslutningen i sina rader i Årsbok -93 …” Låt oss ändra tonen i vår förening under 1994 – alla bör bjuda till för att vi skall komma framåt och låt också målet vara att samliga uppfödare av rasen skall finnas med som medlemmar i slutet av året”
Årets special hölls i samband med Österbybrukutställningen och dömde det här året gjorde Karl-Erik Johansson. Till BIS utsåg han den nakna tiken Juwains First Choice äg Jan Törnblom & Joakim Olsson och BIS-2 blev powderpuff hanen Prefix Damascus äg Gunilla Agronius.
Även det här verksamhetsåret gick med vinst + 3986,76 och intäkterna från utställningen var 11074,50 men som brukligt är även förenat med kostnader och de redovisades det här året till 6886:- Medlemsantalet 31/12 var 138 personer.

1994 års ordinarie årsmöte hölls den 24 april i samband med klubbens special. Styrelsen fick återigen en ny sammansättning. Ordförande det här verksamhetsåret var Göran Löf och styrelsen konstituerade sig enligt följande: vice ordf Hanna-Lena Malmborg, sekr. Victoria Eade, kassör, Helena Hellström ledamöter Gunilla Agronius, Susie Anger-Holmbäck och Mikael Axenborg. Suppleanter Ingrid Broqvist och Annika Jansson.
I verksamhetsplanen för året kan vi bl a läsa: Hög prioritering och information om klubbens verksamhet och medlemsvärvning.
Ordf. Göran Löf skriver i ordf. rader i Årsbok -94 ” I en klubb ska det vara högt till tak med livliga och givande diskussioner. Dock skall man alltid dra en skarp gräns och aldrig acceptera intriger och s.k. “skitprat”. Sådant leder aldrig framåt, utan samtliga inblandande förlorar på detta. Om man blir utsatt för detta visar man ju sin egen storhet att inte bry sig. Om man gemensamt lägger all tid och energi på att samarbeta och se det goda även hos andras hundar förbättras klimatet avsevärt och rasen tjänar på detta”…
På specialen som dömdes av Maud Mountgomery-Bjurhult blev den nakna hanen Ch Keshar´s Djingis Khan JR BIS. BIS-2 blev Ch Juwains First Choice äg. till dem båda är Jan Törnblom & Joakim Olsson. Ur protokollen det här året går att läsa:
*att bedömningssystemet och poängräkningen på specialerna diskuterades och förändrades, *till den forskningsfond som inrättades på årsmötet -94 avsattes 4000:- *Nya valphänvisningsregler beslutades, beslut tog att samtliga registrerade kullar ska publiceras i medlemstidningen, *medlemstidningen döps till “Kines-Posten efter att varit utlyst som tävling med namnförslag. *En folder om CCC och dess verksamhet arbetas fram.
Det ekonomiska resultatet för 1994 var + 6680,54 utställningsintäkterna var på 8980:- ock kostnaderna för densamma låg på 7665:- Medlemsantalet var 31/12 171 personer.

1995 års ordinarie årsmöte hölls i Eskilstuna den 29 januari och styrelsen sammansättning förändrades igen. Ordf. detta verksamhetsåret var Gunilla Bogren och efter konstitution ser styrelsen ut så här: vice ordf. Hanna-Lena Persson, sekr. Marie Assarsson, kassör Helena Hellström ledamöter: Ingrid Broqvist, Victoria Eade och Mikael Axenborg. Suppleanter: Susie Anger Holmbäck och Gunilla Agronius.
Verksamhetsplanen för -95 innehöll i stort sett samma punkter som för -94
I ordf. rader från Årsbok- 95 finns följande citat: …”Jag tror emellertid inte att 1995 kommer att bli året som försvinner ur vårt medvetande så snabbt. Det var året när kineserna blev bekanta för allmänheten pg a Europarådets konvention. Vad detta i sin tur kommer att föra med sig får framtiden utvisa.”…
Protokollen från 1995 berättar följande för oss:* Bedömningssystemet på specialerna var på nytt uppe till diskussion frågan hänsköts denna gång till årsmötet som beslutade att återgå till 1993 års modell.
*Klubbens första stambok utges under året, *Jordbruksverket tillskrivs med frågor ang. “Europakonventionen” *Styrelsen börjar arbetet med ta fram underlag för arbetsbeskrivning för ledamöter och funktionärer i klubben. *Styrelsen diskuterar frågan om mätning av rasen och kommer fram till att mätning behövs. *Ansökan om off. mätning av rasen skickas till SSD. *Ansökan om att bli officiell rasklubb inom SSD inlämnas. Resultaträkningen visar på + 2115;90 vid årets slut. Detta år är intäkterna för specialen 11620:- medan utgifterna stannar på 3326,73 vilket är ett mycket bra resultat för specialen. Kostnaderna för en föreläsning i genetik med Per-Erik Sundgren var stora 7220,00 (i den posten ingår även en mindre summa för årsmöteskostnader).
Årets special var förlagd till Rinkaby och dömde gjorde Mrs Pennington från England. BIS blev den nakna hanen Sunchi Simply Super of Zucci äg. Tove & Lasse Hellström och BIS-2 blev powder puff hanen Ch Prefix Damascus.
Medlemsantalet var den 31/12 1995 279 personer.

1996 års årsmöte var förlagt till Norrköping och det var den 18 februari.
Ny styrelsesammansättning igen. Ordförande det här verksamhetsåret var Eva Sederholm och efter konstitution såg styrelsen ut så här: vice ordf. Jan Johansson sekr. Marie Assarsson, kassör Charlotte Axelson, ledamöter: Ingrid Broqvist, Gunilla Agronius och Susanne Landin-Klarin. Suppleanter: Susie Anger Holmbäck och Ingrid Gunnarsson.
Under 1996 hölls två extra årsmöten. Det första hölls den 14 januari och fråga att behandla på det extra årsmötet var stadgeändring. Det andra extra årsmötet hölls den 4 maj i Skara. Frågor som skulle behandlas på det extra årsmötet var: Val av två styrelseledamöter samt val av två suppleanter.
Styrelsen såg efter konstitution ut så här: vice ordf. Jan Johansson, kassör Charlotte Axelsson, sekr. Marie Assarsson. Ledamöter: Susanne Landin-Klarin, Esa Suvanto, Kerstin Ideborg. Suppleanter: Åsa Lagerstam och Anetthe Lindström.
Ordf skriver i sina rader i Årsbok- 96 bl a följande: …”Fortfarande ligger hotet med Europarådets lista med osunda raser över oss som ett mörkt moln. Klubben kommer att håller på att samla in material till en informationsbank och detta kommer att fortsätta i stor grad även under kommande år.”…
Protokollen berättar att styrelsen *ser över verksamheten i de olika regionerna samt tillsätter nya regionombud. *Uppfödarmötet som planerats fick tyvärr inställas p ga för få anmälningar. För första gången i klubbens historia uppvisades ett minusresultat vid årets slut. -1094,11. Kostnaderna för administration var under året mycket höga 10.730,50 Utställningen gav 13405:- i intäkter och 4058:- i kostnader.
Specialen var för andra gången på Österbybruk och dömde gjorde Leni Louise Nyby. BIS blev nakna hanen Ch Keshar´s Mr Sandman äg Tore Sandström & Richard Hagman och BIS-2 blev åter igen powder puff hanen Ch Prefix Damascus.
Medlemsantalet var vid 1996 års utgång 294 personer.

1997 är nog det år som kommer att gå till historien som det stormigaste i klubbens historia. CCC var mycket nära att mista rasansvaret då SSD övervägde att återkalla det delegerade ansvar för rasen som klubben fått.
1997 års ordinarie årsmöte hölls i Mullsjö den 9 februari. En ny sammansättning på styrelse såg “dagens ljus”.
Till ordförande valdes Esa Suvanto och efter konstitution såg styrelsen ut så här:
Vice ordf. Ingrid Broqvist, sekr. Tove Hellström, kassör Charlotte Axelsson ledamöter: Yvonne Fransson, Susanne Landin-Klarin, Jan Johansson. Suppleanter: Helena Lönn och Åsa Lagerstam.
Men det dröjde inte länge förrän avhoppen började från ledamöter m fl.
970303 kom det första avhoppet som skulle följas av ett avhopp den 27 april ett den 28 april, ett den 4 maj, samt de två sista i samband med det extra årsmöte som SSD i diskussion med de tre kvarvarande ledamöterna beslutat skulle utlysas.
Före det extra årsmötet som hölls den 12 juli i Halmstad fick samtliga medlemmar i CCC ett personligt brev från SSD:C´s ordförande Moa Persson och vice ordförande Bengt Johansson. I brevet står det klart och tydligt att CCC´s medlemmar måste besinna sig och ta sitt ansvar och arbeta för rasen om rasansvaret ska vara kvar hos klubben. Moa Persson besökte CCC´s styrelsemöte den 1 juni där hon * “Poängterade vikten av ett arbete som främjar rasen och dess utveckling. Personliga motsättningar främjar absolut inte ett sådant arbete. Moa ville också understryka att vi som rasklubb till en av de 60 utpekade raserna på Europaresolutionens lista har ett i dagsläget ännu större ansvar gentemot vår ras. Hon informerade om att kan inte styrelsen inom CCC leva upp till det ansvar som SSD gett, genom ett rasbefrämjande arbete, kommer SSD att avasociera klubben – inom en snar framtid.” Det extra årsmötet avhölls den 12 juli Halmstad och mötesordförande var Bengt Johansson, SSD:C.
Årsmötet valde Ingrid Broqvist till ordf. Efter konstitution såg styrelsen ut så här:
Vice ordf. Ingrid Gunnarsson, sekr. Yvonne Fransson, kassör Helena Lönn Ledamöter var Carina Attheden, Bo Stende och Mona Bengtsson. Suppleanter Gunilla Agronius och Carina Fergéus.
I ordf rader i årsbok -97 hittar vi följande: “Att summera verksamhetsåret -97 är ingen lätt uppgift. Det har blåst hårda vindar och stormat en del inom klubben. Hotet från Europarådets konvention om avbruten avel med rasen, men även SSD:s allvarliga uppmaning om det ansvar de delegerat oss, att med gemensamma mål arbeta för rasens bästa har satt sin prägel på verksamheten. Inget av dessa “hot” är avvärjt, men ett gott hopp om fortsatt delegering av rasansvaret till CCC finns. De personliga motsättningar som tidigare fått råda har vänts till något konstruktivt.”…
Ur protokollet hittar vi bl a följande: *en arbetsgrupp bestående av Ingrid Broqvist, Carina Fergéus, Lars Hellström och Gunilla Agronius tillsätts för att utarbeta förslag på nytt raskompendium, *CCC ska anordna uppfödarmöte 4-5 oktober i Huskvarna. Arbetsgruppen för framtagande av förslag till raskompendium får ny sammansättning eftersom en funtionär valt att inte arbeta kvar. Gruppen består nu av Ingrid Broqvist, Carina Fergéus, Mona Bengtsson och Gunilla Agronius.
Många är de arbetsgrupper, tex poängräknarna, utställningskomm, Europarådskomm, uppfödarkonferenskomm som under verksamhetsåret får ombildas p ga att funktionärerna inte vill arbeta kvar i gruppen.
Årets resultat visade åter på plus, + 8381,59. Intäkterna för specialen det här året var 17331:- och utgifterna stannade vid 6131:- Administrationskostnaderna fortsätter att stiga, det här året var de 14251:-
Specialen 1997 vanns av nakna hanen Ch Lionheart Kristmas Klown äg Tove & Lasse Hellström och till BIS-2 valdes, även där en naken hane, Beddi´s Jabber Jack äg. Bibi Stäveby. Domare på specialen var Nils Molin.
Medlemsantalet för CCC var vid 1997 års utgång 333 personer.

1998 års ordinarie årsmöte hålls den 4 april i Skärholmen i Stockholm.
Styrelsen är i stort sett densamma som efter det extra årsmötet -97, enbart en ny suppleant tillkommer och det är Annika Hellman. I verksamhetsplanen för året kan vi bl a läsa: Fullfölja det arbete som påbörjats avseende kartläggningen inom rasen, att CCC ska arrangera två specialer, verksamheten med “Genetica Lathunden” ska påbörjas, arbeta med avelsfrågor bla genom utbildning av funktionärer. Annordna minst en uppfödarkonferens.
Att utveckla styrelsearbetet genom att färdigställa “CCC i arbete, arbetsbeskrivning för ledamöter och funktionärer”.
1998 påbörjas också arbetet med att CCC ska ingå i en ny specialklubb. SSD kommer att upphöra och samtliga rasklubbar inom SSD kommer att tillhöra nya specialklubbar alternativt bilda egen specialklubb.
CCC´s styrelse diskuterar frågan ingående och kommer att föreslå CCC´s medlemmar till årsmötet -99 att CCC ska ingå “Specialklubben för Miniatyr och sällskapshundar, SMSK” (Namnet ändras senare till Svenska Dvärghundsklubben, SDHK)
1998 hålls för första gången i klubbens historia två specialer en vinter och en sommarspecial. På vinterspecialen i Linköping är det Powder puff hanen Ch Prefix Damascus som blir BIS och den nakna tiken Lionheart Kind Regards to Proud Pony äg. Åsa Lagerstam blir BIS-2 Domare på vinterspecialen är Bitte Ahréns.
På sommarspecialen i Ljungby som döms av Andreas Schemel från Österrike blir den nakna tiken Lionheart Kan-Kan äg. Tove & Lasse Hellström BIS. Återigen är det powder puff hanen Ch Prefix Damascus som blir BIS-2
Utdrag ur protokollen för 1998 visar bl a på följande: *Kartläggningen av rasen dominerar styrelsens arbete det här verksamhetsåret och många är kontakterna mellen CCC´s styrelse och Lennart Swensson, SLU. *Styrelsen använder sig av två arbetsdagar i följd på flera av möterna under året. *En kommitté arbetar fram ett förslag till uppfödarutbildning och styrelsen godkänner förslaget. Förslaget ska presenteras som en motion till Årsmötet 1999. * Raskompendiegruppen framlägger sitt förslag till raskompendium för styrelsen, styrelsen godkännder det och kompendiet skickas till SSD och SKK för granskining och godkännnade.
*Arbetsmaterialet “CCC i arbete – arbetsbeskrivning för ledamöter och funktionärer” är äntligen färdigarbetat och styrelsen beslutar om att anta förslaget samt arbeta efter det. *Brev sänds till JBV, SSD samt SKK´s Avelskomm. ang kartläggningen som ska utföras i rasen. * SKK meddelar CCC att raskompendiet blivit godkänt.
Den ritade teckningen på två kineser köps av tecknaren Lena Hellborg, teckningen ska användas att tryckas på T-shirt, muggar mm. Dataprogrammet “Genetica Lathunden” samt SKK´s rasdata köps till klubben. Bokslutet visar på + 5789:- och årets specialer går med 13.426:- i vinst. Administrationskostnaderna minskar till 9292:- Omsättningen är för första gången i klubbens historia över 100.000:-
Medlemsantalet 31/12 uppgår till 355 personer.

1999 års ordinarie årsmöte hålls i Sandviken den 20 mars. Marianne Eriksson och Bo Stenbeck från SSD är närvarande vid mötet. Styrelsen är även under detta verksamhetsåret nästan oförändrad. Ny suppleant för verksamhetsåret är Karin Carell Wessman. Årmötet tog det första viktiga beslutet om att lämna SSD och ansluta CCC till den nya specialklubben för dvärg/miniatyrhundar.
I juli hade klubben ett extra årsmöte där frågan om att lämna SSD samt ansluta CCC till ny specialklubb togs upp samt fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. På det extra årsmötet var en representant för den nya specialklubbens interimsstyrelse närvarande. Det var Per-Inge Johansson och han var även mötesordförande.
Under 1999 års SSD fullmäktige som hölls i Karlstad dit CCC hade två delegater anmälda fick CCC genom SSD:s ordf. Moa Persson mottaga ett stort tack för det arbete som under de två senaste åren lagts ner för att möta skrivningen ang. kineserna i Europakonventionen. Moa Persson talade i sitt inledningsanförande om att CCC är en av de få rasklubbar som tagit skrivningen i konventionen på allvar och arbetar mycket konkret för att motverka hotet mot rasen.
I oktober antog styrelsen, efter diskussion på uppfödarmöte och årsmötesbeslut en avelspolicy att gälla 000101-011231.
Vinterspecialen det här året hålls även den i Linköping och domare är Torbjörn Skaar. Han ser sin BIS vinnare i den nakna tiken Ch Lionheart Kan-Kan och som BIS-2 powder puff hanen Ch Prefix Damascus. Sommarspecialen som döms av Jan Törnblom lockar rekordmånga deltagare hela 112 anmälda hundar. Jan Törmblom hittar sin BIS-vinnare i den nakna tiken Ch Beddis´s Scarlet O´Hara äg. Bibi Stäveby och BIS-2 blir den nakna hanen Suanho´s Arapaho äg. Kertin & Yvette Persberger.
Ur protokollen för det här året kan vi läsa: *kartläggningen översätts till engelska och sänds till samtliga rasklubbar för kineser i Europa. *Två funktionärer ur avelsrådet samt ordf. deltar i SKK´s grundkurs för avelsråd steg I.*Utställningsansvarig deltar i SKK´s kurs för arrangörer av officiella utställningar. *Uppfödarmöte anordnas i april där Lennart Swensson redovisar resultatet av den första kartläggningen som är gjord på kineser. På mötet deltar också Iréne Berglund och Åsa Lindholm (tidningen Hundsports skribent). Uppfödarmötet ger styrelsen i uppdrag att utarbeta en avelspolicy, göra en uppföljning av enkäten riktad till uppfödare. Utarbeta frågor till enkät avseende hälsostatus på vuxna kineser riktad till kinesägare. Anordna kort uppfödarmöte i Västerås i samband med specialen. Uppfödarmöte med diskussion om avelspolicy mm Protokollet från styrelsmötet i Linköping 991031 visar att styrelsen *antar avelspolicy, avelsmål samt rekomendationer i enlighet med uppdraget från uppfödarmötet samt *beslutar att anpassa valpförmedlingskraven i enlighet med det ovan nämnda avelsprogrammet. (Enligt -99 års årsmötesbeslut) CK-kravet (för valpförmedling) är borttaget, övriga krav på valpförmedling är oförändrade. Det här året visade resultaträkningen på minus vid bokslutet. -1799, 42. Specialerna visade en vinst på 14873:- men utbildningen av funktionärer samt kartläggningen av rasen är visserligen mycket väl investerade pengar, men också förenat med kostnader.
När 1999 gick mot sitt slut hade klubben 362 medlemmar.

1999 års ordinarie årsmöte hålls i Sandviken den 20 mars. Marianne Eriksson och Bo Stenbeck från SSD är närvarande vid mötet. Styrelsen är även under detta verksamhetsåret nästan oförändrad. Ny suppleant för verksamhetsåret är Karin Carell Wessman. Årsmötet tog det första viktiga beslutet om att lämna SSD och ansluta CCC till den nya specialklubben för dvärg/miniatyrhundar.
I juli hade klubben ett extra årsmöte där frågan om att lämna SSD samt ansluta CCC till ny specialklubb togs upp samt fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. På det extra årsmötet var en representant för den nya specialklubbens interimsstyrelse närvarande. Det var Per-Inge Johansson och han var även mötesordförande.
Under 1999 års SSD fullmäktige som hölls i Karlstad dit CCC hade två delegater anmälda fick CCC genom SSD:s ordf. Moa Persson mottaga ett stort tack för det arbete som under de två senaste åren lagts ner för att möta skrivningen ang. kineserna i Europakonventionen. Moa Persson talade i sitt inledningsanförande om att CCC är en av de få rasklubbar som tagit skrivningen i konventionen på allvar och arbetar mycket konkret för att motverka hotet mot rasen.
I oktober antog styrelsen, efter diskussion på uppfödarmöte och årsmötesbeslut en avelspolicy att gälla 000101-011231.
Vinterspecialen det här året hålls även den i Linköping och domare är Torbjörn Skaar. Han ser sin BIS vinnare i den nakna tiken Ch Lionheart Kan-Kan och som BIS-2 powder puff hanen Ch Prefix Damascus. Sommarspecialen som döms av Jan Törnblom lockar rekordmånga deltagare hela 112 anmälda hundar. Jan Törmblom hittar sin BIS-vinnare i den nakna tiken Ch Beddis´s Scarlet O´Hara äg. Bibi Stäveby och BIS-2 blir den nakna hanen Suanho´s Arapaho äg. Kertin & Yvette Persberger.
Ur protokollen för det här året kan vi läsa: *kartläggningen översätts till engelska och sänds till samtliga rasklubbar för kineser i Europa. *Två funktionärer ur avelsrådet samt ordf. deltar i SKK´s grundkurs för avelsråd steg I.*Utställningsansvarig deltar i SKK´s kurs för arrangörer av officiella utställningar. *Uppfödarmöte anordnas i april där Lennart Swensson redovisar resultatet av den första kartläggningen som är gjord på kineser. På mötet deltar också Iréne Berglund och Åsa Lindholm (tidningen Hundsports skribent). Uppfödarmötet ger styrelsen i uppdrag att utarbeta en avelspolicy, göra en uppföljning av enkäten riktad till uppfödare. Utarbeta frågor till enkät avseende hälsostatus på vuxna kineser riktad till kinesägare. Anordna kort uppfödarmöte i Västerås i samband med specialen. Uppfödarmöte med diskussion om avelspolicy mm Protokollet från styrelsemötet i Linköping 991031 visar att styrelsen *antar avelspolicy, avelsmål samt rekommendationer i enlighet med uppdraget från uppfödarmötet samt *beslutar att anpassa valpförmedlingskraven i enlighet med det ovan nämnda avelsprogrammet. (Enligt -99 års årsmötesbeslut) CK-kravet (för valpförmedling) är borttaget, övriga krav på valpförmedling är oförändrade. Det här året visade resultaträkningen på minus vid bokslutet. -1799, 42. Specialerna visade en vinst på 14873:- men utbildningen av funktionärer samt kartläggningen av rasen är visserligen mycket väl investerade pengar, men också förenat med kostnader.
När 1999 gick mot sitt slut hade klubben 362 medlemmar.

Scroll to top